Ochrana osobných údajov
v GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Prevádzkovateľ

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Logisické centrum Budča 1039, 962 33 Budča, Slovenská republika (GLS Slovakia) je dcérskou spoločnosťou General Logistics Systems B.V., Amsterdam.

GLS Slovakia vykonáva spoľahlivé a vysokokvalitné zásielkové a prepravné služby ako aj expresné doručovanie a logistické služby s pridanou hodnotou (doplnkové služby).

Osobné údaje

Osobné údaje zahŕňajú údaje a informácie o konkrétnej (identifikovanej) alebo zistiteľnej (identifikovateľnej) fyzickej osobe. To zahŕňa napríklad údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa, identifikačné číslo, telefónne číslo a emailová adresa.

Informácie, ktoré sa nedajú priradiť ku konkrétnej (identifikovanej) alebo zistiteľnej (identifikovateľnej) fyzickej osobe, akými sú štatistické údaje, sa nepovažujú za osobné údaje.

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorá navštívi alebo používa webovú stránku GLS Slovakia.

Aplikovateľné zákony o ochrane údajov a záväzok zachovávať dôvernosť údajov

GLS Slovakia spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), s ohľadom na príslušné právne predpisy Slovenskej republiky, najmä v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o PS“), ktorý upravuje podmienky poskytovania poštových služieb a poštového platobného styku, ako aj práva a povinnosti poskytovateľov poštových služieb, tzn. aj spoločnosti GLS Slovakia. V zmysle Zákona o PS je GLS Slovakia pri poskytovaní poštových služieb alebo poštového platobného styku oprávnená požadovať a zaznamenávať o odosielateľovi a adresátovi a o ich zástupcoch osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresu, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie pri poštovom platobnom styku a spracúvať a uchovávať ich v informačných systémoch v rozsahu potrebnom na poskytovanie poštových služieb alebo poštového platobného styku, ak Zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak. GLS Slovakia zabezpečuje ochranu informácií o poskytovaných poštových službách a poštovom platobnom styku a ochranu osobných údajov pred ich neoprávneným sprístupnením alebo zverejnením a pred ich zneužitím.

GLS Slovakia je povinná dodržiavať ustanovenia o poštovom tajomstve. Všetci zamestnanci a oprávnené osoby GLS Slovakia sú zaviazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o informáciách a údajoch, ktoré sú predmetom poštového tajomstva a dôvernosť osobných údajov.

Bezpečnosť informačných systémov

Prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení sa spoločnosti GLS snažia o maximálnu ochranu osobných údajov pred ich stratou alebo zneužitím.

Osobné údaje sú spracúvané iba v informačných systémoch, ktoré sú chránené potrebnými bezpečnostnými opatreniami.

GLS Slovakia bude upravovať a prispôsobovať technické a bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov v požadovanej miere a primerane technologickému vývoju.

Práva dotknutých osôb

GLS Slovakia rešpektuje základné práva a slobody dotknutých osôb. GDPR zvyšuje právo na súkromie dotknutej osoby. Podľa tohto nariadenia majú dotknuté osoby právo

 • byť informované o spracúvaní svojich osobných údajov a mať prístup k nim (právo byť informovaný a právo na prístup k údajom podľa článku 15 GDPR)
 • na opravu svojich nesprávnych osobných údajov (právo na opravu podľa článku 16 GDPR)
 • na vymazanie svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR)
 • na obmedzenie spracúvania (právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR)
 • na získanie svojich osobných údajov (právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR)
 • namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov alebo realizovania dôležitej úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa článku 21)

pod podmienkou, že sú splnené potrebné zákonné požiadavky.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sa vyžadoval Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, berte na vedomie, že máte právo na odvolanie tohto súhlasu kedykoľvek v budúcnosti bez ohľadu na zákonnosť spracúvania realizovaného na základe súhlasu pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie svojho práva

Ak chcete uplatniť svoje práva ako dotknutá osoba alebo odvolať výslovný súhlas, pošlite správu zodpovednej osobe do GLS Slovakia / vedúcemu ochrany osobných údajov v GLS Slovakia a uveďte, ktoré právo chcete uplatniť, aby mohla GLS Slovakia podniknúť potrebné ďalšie kroky pre rešpektovanie Vášho práva.

dataprotection@gls-slovakia.sk

Právo namietať

A sa domnievate, že boli porušené Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov máte právo uplatniť námietky na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre ďalšie informácie o procese namietania kliknite sem.

Kategórie údajov, účel spracúvania osobných údajov a právny základ

Pre ďalšie informácie o kategóriách údajov, účeloch spracúvania osobných údajov a právnom základe
kliknite sem.

(1)

Vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku GLS, údaje sa uložia do záznamového súboru.
Nasledujúce špecifické údaje sa dočasne uložia:

 • IP číslo počítača, z ktorého prišla požiadavka
 • názov domény
 • dátum a čas prístupu
 • HTTP stavový kód
 • navštívené stránky
 • operačný systém a jeho verzia
 • prehliadač a jeho verzia
 • rozlíšenie obrazovky

(2)

Pre používanie webových stránok GLS môže byť potrebné, aby servery GLS vložili tzv. cookies (malé textové súbory umiestnené do počítača navštívenou webovou stránkou). Tieto cookies sú používané technickými správcami webovej stránky. Každý návštevník môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietal cookies. Všetky návštevníci majú právo odmietnuť cookies. Pokiaľ používateľ nevyjadrí súhlas, žiadne cookies sa neuložia do počítača návštevníka. V tomto prípade sa údaje uložené v cookies neprenesú do GLS. Funkčnosť špecifických častí webovej stránky môže byť nedostupná, keď sú cookies zakázané.

(3)

GLS Slovakia rozlišuje medzi otvorenými a uzavretými oblasťami používania webovej stránky GLS. Uzavretá oblasť je potrebná pre naplnenie zmlúv medzi GLS Slovakia a jej partnermi. Prístup je možný iba s použitím používateľského mena a hesla.

Medzi ostatné funkcie otvorenej časti patrí kontaktný formulár, „Track and Trace“ a vyhľadávanie v Parcel Shop. Údaje uvedené v rozsahu požadovanom v kontaktnom formulári, akými sú meno, priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, mesto atď., sú potrebné pre spracovanie Vašej požiadavky. Prenos, predaj alebo iný spôsob prenosu Vašich osobných údajov tretím stranám sa neuskutočňuje.

(4)

Údaje zo záznamového súboru sú anonymne analyzované pre štatistické účely. Štatistické správy sa používajú na vyhodnotenie používania webových stránok GLS. Najmä poradie, v akom sú stránky navštevované, a spôsob prechádzania medzi nimi. To je za účelom, aby malo GLS Slovakia prehľad o použiteľnosti webovej stránky a ako ju možno zlepšiť.

Webová stránka využíva Google Analytics, čo je webová analyzačná služba od spoločnosti Google Inc. (ďalej len ako „Google“). Google používa cookies, na základe ktorých je možné analyzovať vaše používanie webovej stránky. Táto informácia o Vašom používaní tejto webovej stránky, vytvorená súborom cookies (vrátane Vašej IP adresy), je odoslaná na server Google v USA a tam uložená. Google použije tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, na vypracovanie správ o aktivitách na webovej stránke pre správcov webovej stránky a na vykonanie ďalších služieb, ktoré sú spojené s používaním webovej stránky a internetu.

Okrem toho Google prenáša tieto informácie tretím stranám, ak je to zo zákona povinné alebo ak nejaká tretia strana spracúva tieto údaje za Google. Google v žiadnom prípade nepriradí vašu IP adresu k iným údajom Google. Môžete sa vyhnúť ukladaniu cookies úpravou príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači; avšak radi by sme zdôraznili, že v tomto prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že Google bude spracúvať zhromaždené údaje o vás spôsobom opísaným predtým a pre účely opísané predtým.

Zasielanie noviniek

GLS Slovakia môže zasielať novinky, pokiaľ nedostane odvolanie súhlasu, tým zákazníkom, ktorí predtým súhlasili so zasielaním noviniek na uvedenú emailovú adresu. Databáza pre zasielanie noviniek zahŕňa meno, priezvisko, emailovú adresu a čas daného súhlasu alebo odvolania súhlasu. Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas kliknutím na link uvedený v novinkách, poslaním správy na info@gls-slovakia.sk alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu GLS Slovakia. Databáza pre zasielanie noviniek sa používa iba pre zasielanie noviniek.

Identita a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby / vedúceho ochrany osobných údajov GLS Slovakia

Ak chcete kontaktovať zodpovednú osobu / vedúceho ochrany osobných údajov GLS Slovakia, použite
túto emailovú adresu dataprotection@gls-slovakia.sk

Môžete taktiež kontaktovať GLS Slovakia zaslaním písaného listu zodpovednej osobe / vedúcemu
ochrany osobných údajov GLS Slovakia.

Zodpovedná osoba /vedúci ochrany osobných údajov GLS Slovakia

Logisické centrum Budča 1039, 962 33 Budča

Aktualizácia týchto informácií o ochrane osobných údajov

Tieto informácie boli naposledy aktualizované 3. novembra 2018
LOGISTICKÉ CENTRUM BUDČA 1039 962 33 BUDČA SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585