Ochrana osobných údajov

GLS B.V. a jej dcérske spoločnosti (GLS Group) berie ochranu osobných údajov vážne. Osobné údaje sú spracované výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi

Na stránke GLS DataProtection Vás chceme informovať o získavaní a zhromažďovaní a neskoršom spracovaní osobných údajov pre účely doručenia balíkov v každej krajine, kde má GLS svoju dcérsku spoločnosť.

Prevádzkovateľ a kontaktné údaje na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

Kontaktné detaily na GLS Slovakia (prevádzkovateľ) nájdete v príslušnej tabuľke nižšie, rovnako ako aj kontaktné údaje na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v spoločnosti.

V prípade ak žijete v krajine, ktorá nie je uvedená nižšie, môžete kontaktovať korporátnu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov na dataprotection@gls-holding.com alebo poslať list tejto osobe na adresu

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
KÖ-CAMPUS 3
Kölner Straße 3
65760 Eschborn
Germany

Na tejto webovej stránke GLS Slovakia informuje o zhromažďovaní a ďalšom spracúvaní osobných údajov pre účely doručovania zásielok.

I. Identita a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby/vedúceho ochrany údajov v krajine

Nasledujúce informácie sú platné pre GLS Slovakia, zodpovedné za zhromažďovanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov v GLS Slovakia (prevádzkovateľ):

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Budča 1039, 962 33 Budča dataprotection@gls-slovakia.sk
(ďalej ako GLS Slovakia)

Ak chcete kontaktovať vedúceho ochrany údajov / zodpovednú osobu, použite túto emailovú adresu dataprotection@gls-slovakia.sk. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom nezabezpečeného emailu, majte na pamäti, že dôvernosť prenášaných informácií nemôže byť zaručená. Nezabezpečené emaily môžu byť čítané neoprávnenými osobami.

Môžete taktiež kontaktovať GLS zaslaním písaného listu vedúcemu ochrany údajov GLS Slovakia

vedúci ochrany údajov GLS Slovakia
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Budča 1039,
962 33 Budča

II. Všeobecné informácie

1. Osobné údaje

Osobné údaje zahŕňajú detaily osobných alebo faktických okolností konkrétnej alebo zistiteľnej fyzickej osoby. To zahŕňa napríklad informácie, akými sú meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa.

Informácie, ktoré sa nedajú priradiť ku konkrétnej alebo zistiteľnej fyzickej osobe, akými sú štatistické údaje, sa nepovažujú za osobné údaje.

2. Aplikovateľné zákony o ochrane údajov a záväzok zachovávať dôvernosť údajov

Všetky jednotky GLS, nachádzajúce sa v krajinách EÚ, podliehajú obsahu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a iných súvisiacich zákonov o ochrane údajov v danej krajine.

GLS Slovakia poskytuje poštové služby pre verejnosť alebo prispieva k poskytovaniu takýchto služieb a je povinná dodržiavať nariadenia o poštovom tajomstve. Všetci zamestnanci GLS Slovakia sa svojím podpisom zaväzujú zachovávať dôvernosť údajov a poštové tajomstvo.

3. Informačná bezpečnosť

Prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení sa spoločnosti GLS snažia o maximálnu ochranu osobných údajov pred ich stratou alebo zneužitím. Osobné údaje sú spracované iba v tých systémoch, ktoré sú chránené náležitými bezpečnostnými opatreniami podľa bezpečnostnej politiky IT v GLS. GLS bude upravovať opatrenia bezpečnosti a ochrany údajov v požadovanej miere na základe technologického vývoja.

III. Údaje o zásielkach a príjemcoch

1. Kategórie údajov, účel spracúvania osobných údajov a právny základ

Pre vykonávanie zásielkových služieb a tým aj naplnenie zmluvy so svojimi zákazníkmi (odosielatelia) [podľa článku 6 bod (b) GDPR] vrátane konkrétneho dodania zásielky, platby za služby, spracovanie reklamácií a iných činností súvisiacich s plnením zmluvy GLS Slovakia potrebuje údaje o odosielateľovi (adresa a ďalšie kontaktné údaje, platobné informácie a iné súvisiace zmluvné údaje podľa služieb objednaných odosielateľom), ako aj údaje o príjemcovi (meno, adresa, PSČ, mesto, krajina, poprípade telefónne číslo a emailová adresa).

Údaje o príjemcovi odoslané do spoločností GLS, ako aj súvisiaca dokumentácia (skeny zásielok na rôznych lokalitách) a potvrdenie o doručení (POD) môžu byť spracované a zaznamenané rôznymi dcérskymi spoločnosťami GLS. GLS používa osobné údaje o odosielateľoch a o príjemcoch iba pre naplnenie si svojich zmluvných záväzkov. Akékoľvek iné použitie nie je povolené.

V niektorých prípadoch môžeme spracovať údaje na základe súhlasu [podľa článku 7 GDPR] alebo na základe nášho oprávneného záujmu [podľa článku 6 bod (f) GDPR].

2. Zodpovednosť

Dodržiavanie príslušných zákonných nariadení týkajúcich sa ochrany údajov je základnou povinnosťou každej spoločnosti GLS. Poskytnutie údajov odosielateľa spoločnosti GLS neznamená spracúvanie údajov v mene niekoho iného.

Dodatočné služby, akými sú FlexDeliveryService a ShopDeliveryService si vyžadujú emailovú adresu alebo telefónne číslo príjemcu, aby sme ho mohli informovať o stave doručovania zásielky. Spoločnosti GLS dostanú telefónne číslo a/alebo emailovú adresu od odosielateľa, ktorý si objednal tieto dodatočné služby. Odosielateľ je taktiež zodpovedný za správne získanie týchto údajov a najmä za súhlas príjemcu poskytnúť jeho emailovú adresu a/alebo telefónne číslo spoločnosti GLS.

Ak máte otázky týkajúce sa tohto postupu, kontaktujte svojho zmluvného partnera (odosielateľ). Taktiež môžete vyjadriť odvolanie súhlasu voči GLS Slovakia. V tomto prípade použite kontaktné údaje na vedúceho ochrany údajov GLS Slovakia. Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom nezabezpečeného emailu, majte na pamäti, že dôvernosť prenášaných informácií nemôže byť zaručená. Nezabezpečené emaily môžu byť čítané neoprávnenými osobami.

Môžete taktiež kontaktovať GLS zaslaním písaného listu vedúcemu ochrany údajov GLS Slovakia.

3. Vymieňanie údajov a príjemcovia

Vo všeobecnosti iba odosielateľ a príjemca zásielky sú oprávnení dostať informácie o zásielke. GLS poskytuje informácie o zásielke tretím stranám (napr. štátne úrady) iba na základe zákonných nariadení.

Spoločnosti GLS nepredajú a ani neprenajmú osobné údaje žiadnej tretej strane. Avšak sú okolnosti, kedy GLS môže vymieňať vaše osobné údaje bez dodatočného informovania vás. Strany, ktoré môžu dostať vaše údaje, zahŕňajú:

 • Dcérske spoločnosti a zmluvní partneri GSL v iných krajinách EÚ alebo mimo EÚ s cieľom doručenia zásielky od odosielateľa k príjemcovi. [podľa článku 49 odsek 1 bod (b) prípadne (c) GDPR]
 • Pridružené alebo nepridružené tretie strany, ktoré na základe zmluvy vykonávajú služby pre GLS alebo v jej mene (spracovatelia), najmä poskytovatelia IT služieb, subdodávatelia pre doručenie a pod. GLS Slovakia uzavrela náležité zmluvy s týmito stranami o ochrane údajov.
 • Iné osoby alebo organizácie, ktorým to umožňujú platné zákony alebo nariadenia.
 • Bezpečnostné zložky s cieľom zaistenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo ako súčasť právneho postupu na účel ochrany nášho majetku alebo na podporu vyšetrovania týkajúceho sa porušenia pravidiel a politiky GLS, neoprávneného prístupu alebo použitia vybavenia GLS alebo inej nezákonnej činnosti.

4. Uchovanie a vymazanie

GLS Slovakia spracúva osobné údaje tak dlho, ako je to vyžadované na účel, na ktorý ich používa. Stanovenie doby, počas ktorej sa uchovávajú údaje, je na základe týchto požiadaviek:

 • Prevádzkové požiadavky: doba, počas ktorej sú údaje potrebné pre poskytovanie služieb.
 • Zákonné požiadavky: keď GLS Slovakia potrebuje uchovať záznamy počas určitej doby z dôvodu dodržania zákona.

Archivované údaje sú zaznamenané na pamäťové médiá dostupné iba oprávneným osobám. Po uplynutí zákonnej doby uchovávania sú údaje vymazané.

IV. Práva dotknutých osôb, odvolanie súhlasu, uplatnenie svojho práva, namietanie na úrade na ochranu údajov

1. Práva dotknutých osôb

Majú právo

 • byť informované o spracúvaní svojich osobných údajov a mať prístup k nim (právo byť informovaný a právo na prístup podľa článku 15 GDPR)
 • na opravu svojich nesprávnych osobných údajov (právo na opravu podľa článku 16 GDPR)
 • na vymazanie svojich osobných údajov (právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR)
 • na obmedzenie spracúvania (právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR)
 • na získanie svojich osobných údajov (právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR)
 • namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodu súvisiacom so svojou konkrétnou situáciou na základe oprávnených záujmov alebo realizovania dôležitej úlohy vo verejnom záujme (právo namietať podľa článku 21)

pod podmienkou, že sú splnené potrebné zákonné požiadavky.

2. Odvolanie súhlasu

V prípade, že sa od vás vyžadoval súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, vedzte, že máte právo na odvolanie tohto súhlasu kedykoľvek v budúcnosti bez vplyvu na zákonnosť spracúvania realizovaného na základe súhlasu pred odvolaním tohto súhlasu.

3. Uplatnenie svojho práva

Ak chcete uplatniť svoje právo ako dotknutá osoba alebo odvolať svoj výslovný súhlas, pošlite správu vedúcemu ochrany údajov v GLS Slovakia , pričom uvediete, ktoré právo chcete uplatniť, aby GLS Slovakia mohlo podniknúť ďalšie potrebné kroky pre naplnenie vášho práva.

Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom nezabezpečeného emailu, majte na pamäti, že dôvernosť prenášaných informácií nemôže byť zaručená. Nezabezpečené emaily môžu byť čítané neoprávnenými osobami. Môžete taktiež kontaktovať GLS zaslaním písaného listu vedúcemu ochrany údajov GLS Slovakia.

Majte na pamäti, že možno budeme požadovať potvrdenie vašej identity, aby sme ochránili vaše informácie pred neoprávneným prístupom.

4. Právo namietať

Máte právo namietať na úrade na ochranu údajov vo svojej krajine, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva ( https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk ).

V. Aktualizácia týchto informácií o ochrane údajov

GLS Slovakia môže podľa vlastného uváženia aktualizovať tieto informácie tak, že uverejní upravené informácie na tejto webovej stránke.

Tieto informácie boli naposledy aktualizované 25. mája 2018.

Sme tu pre Vás

info@
gls-slovakia.sk

18 585